سفیدپوشان آسمانی تهران 90

زاهد ظاهر پرستزاهد ظاهر پرست از حال مــا آگــــاه  نيست

در حق مـــا هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست

در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير  اوست

در صراط مستقيـم اي دل كسي گم‌راه نيست

تا چــه بازي رخ نمــايد بيدقي خواهيـــم راند

عرصه‌ي شطرنج رندان را مجــال شــاه نيست

اين‌چه استغناست يارب‌ وين‌ چه‌ نادر‌ حكمتست

كاين‌ همه زخم نهــان هست و مجـال آه نيست

چـيست ايــن سقف ســاده‌ي بسيــار نـقش

زين معمــا هيچ دانـــا در جهـــان آگـــاه  نيست

صاحب ديوان مــا گـوئــي نمي‌داند حســــاب

كــاندرين   طُغــرا   نشــان  حسبة   لله  نيست

هر كه خواهد گـو بيا و هر كه خواهد گـو  برو 

گير و دار و حـاجب و دربان دريــن درگــاه نيست

بـر در ميخــــانه رفتن   كــار   يك رنگـــان  بود

خــودفروشـــان را بكــوي ميفروشان راه نيست

هرچه هست از قامت ناساز بي اندام ماست

ورنه  تشريف  تو  بـر  بالاي  كس  كـوتاه  نيست

بنده‌ي پير خـراباتم كه  لطـفش  دايــم  است

ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست

حافظ ار بر صدر ننشيند ز عالي مشربي‌ست

عاشق دُردي كش اندر بند مــال و جـــاه نيست[ پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 2:20 ] [ شبزده ] [ ]